tisdag 24 januari 2017

Sammanställning av röntgenutlåtanden

2017-12-31

I buken och i bäckenet ses fortsatt (eller nytillkommet ånyo efter ascitestappning) stor mängd fri vätska, ungefär lika stor men för övrigt eller möjligen en aning mindre. Den metastassuspekta förändringen centralt i levern har väsentligen oförändrad storlek. Även de övriga leverförändringarna har oförändrad storlek och utseende. Inget nytillkommet i de övriga parenkymatösa bukorganen, lätt vidgning av pankreasgången i svansen, enstaka små mjältcystor och enstaka cystor i singel höger njure. Viss regress av hydronefrosen på höger sida men höger njurbäcken är fortsatt lätt/måttligt dilaterat medan höger uretär är smal.

Den cystiska tumören i vänster fossa har ökat lite i storlek och mäter cirka 8,5 cm mot tidigare drygt 7 cm. Expansiviteten i höger ovarie är väsentligen oförändrad i storlek mäter drygt 4,5 cm som mest. Urinblåsan är ej optimalt fylld, inget uppenbart avvikande. Ingen avgränsbar lymfadenopati. Ingen signifikant tarmdilatation, inga vätskenivåer. Inga påvisbara abscesser.

Tillkomst av måttlig mängd pleuravätska på höger sida med största skikt basalt cirka 4 cm. Lätta atelektatiska förändringar sekundärt basalt i höger underlob. Övrigt inget anmärkningsvärt i avbildade lungbaser. Väsentligen oförändrat utseende av spridda framförallt sklerotiska metastaser. Sammanfattning: Således stor mängd ascites i buken och i bäckenet, närmast lika stor som tidigare eller en aning mindre. Lätt storleksökning av den cystiska förändringen i vänster fossa. Viss minskning av urinvägsdilatationen på höger sida. I övrigt oförändrat status. // Dr. KISHONTI, Zoltan
2017-11-07
Thorax: Inga metastasmisstänkta förändringar i lungparenchymet. Pleuralvätskan beskriven vid föregående undersökning 22 sept 2017 har gått i regress. Inga patologiska förstorade körtlar i mediastinum eller axiller.

Buk: Stora mängder ascites. Sannolikt mindre mängd vätska även subkapsulärt vid levern, dock mindre än tidigare. Tidigare beskrivna metastasliknande förändringar centralt i levern har väsentligen oförändrat utseende jämfört med tidigare undersökning. Oförändrat även övriga hypodensiteter spridda i levern varav enstaka har cystliknande utseende. Lätt vidgning av pancreasgången cauda liksom tidigare. Ingen gallvägsdilatation. Återigen tillkomst av måttlig/uttalad högersidig hydronefros samt lätt hydrouretär som sträcker sig ner till tidigare beskrivna expansivitet till höger i lilla bäckenet. Singelnjure. Inga patologiska förstorade körtlar i buken.

Skelett: Spridda sklerotiska förändringar i skelettet med väsentligen oförändrad utbredning men med ställvis antydd ökad skleros, behandlingsrelaterat?

Väsentligen oförändrat status av tidigare beskrivna metastaser i levern samt i skelettet. Nytillkommet hydronefros dx. -2017-07-27 Thorax: Inga metastasmisstänkta förändringar i lungparenkymet. Oförändrat finns smärre pleurala förtjockningar papavertebralt bilateralt. Oförändrad utbredning av skelettmetastasering
Buk: Jämförelse med föregående undersökning 20170529. :Som tidigare status efter vänstersidig nefrektomi. Det finns stora mängder ascites, progress i jämförelse med tidigare. Väsentligen oförändrad storlek av den centralt belägna drygt 2,5 cm stora levermetastasen. För övrigt oförändrad storlek av cystiska och andra små lågattenuerande förändringar i levern. Oförändrad vidgning av pancreasgången i cauda pancerati. Oförändrade enstaka små lågattenuerade förändringar i mjälten, som kan vara betingade av cystor. Oförändrad lätt hydronefros och hydrouretär på höger sida. Oförändrad storlek av expansiviteter i båda adnexa. Oförändrad utbredning av skelettmetastasering. / Ko Conny Yat-Ming

2017-05-29
Thorax: Ingen pleuralvätska. Oförändrat lätt pleural förtjockning paravertebralt höger. Inga nytillkomna eller matstassuspekta förändringar i lungparenkymet. Visst inslag av emfysem liksom förut samt enstaka små ospecifika subpleurala stråk. Inga patologiskt förstorade lymfkörtlar i axiller, i mediastinum eller hili.

Buk: Centrala levermetastasen mäter oförändrat 31 x 27 mm. Även de övriga cystiska och ytterligare väldigt små lågattenuerande förändringar visar oförändrad storlek och form. Inget nytillkommet i leverparenkymet. Oförändrat ses enstaka små llågattenuerande förändringar i mjälten som kan utgöras av små cystor. oförändrat lätt vidgning av ductus pancreaticus i corpusdelen. Inga tecken på fokala parenkymförändringar. Normala binjurar som förut.

Enstaka små oförändrade cystor i höger njure där njurbäckenet har en AP-diameter på 26 mm mot 29 mm tidigare. Marginell regress av högersidig hydrouretär ner till expansiviteten i lilla bäckenet. Vänster njure saknas. Inga patologiska förstorade lymfkörtlar retroperionealt, iliakalt eller inguinalt.
Väsentligen ofrörändrat mängd ascites. I epigastriet och i vänster flank ses minimala pertoneala förändringar liksom förut. Karcinomatos kan med säkerhet inte uteslutas.

Expanisiviteten på platsen för högra adnexa mäter i axialplan 46 x 36 mm mot 53 x 37 mm tidigare. Expansiviteten på platsen för vänstra adnexa mäter 35 x 24 mm mot 34 x 29 mm tidigare.

Skelett: Väsentligen oförändrad status av spridda metastaser.

Sammanfattning: Oförändrat solitär levermetastas. Oförändrad mängd ascites. Liksom tidigare kan en lätt peritoneal karcinomatos med säkerhet inte uteslutas. Lätt partiell storleksregress av expansiviteten på platsen för högra adnexa tillsammans med lätt partiell regress av högersidig avflödeshinder. Oförändrat status av skelettmetastaser. / Dr. RASKAI-KISS, Akos Telemedicine Clinic Tel: 08-446 85 235 Mail: clientadmin@telemedicineclinic.com

2017-03-27
Thorax: Inget nytillkommet eller metastassuspekt i lungparenkymet. Som tidigare del subpleurala stråk, atelektatiska stråk och visst emfysem. Den diskreta pleurala förtjockningen medialt höger är oförändrad. Ingen pleuralvätska. Inga förstorade lymfkörtlar i mediastinum eller axiller. Ingen perikardutgjutning.

Buk: Status i levern är oförändrat. 3 cm stor hypodensitet segment 4 ned ned mot hilus, ett flertal cystiska upp till drygt 2 cm stora lesioner i höger och vänster leverlob med största belägen i segment 2 och ytterligare ett stort antal mycket små ospecifika hypodensiteter.
Pancreas har oförändrat utseende med inslag av gångdilatation i corpus med diameter 6 mm som tidigare. Mjälten, binjurar och höger njure har oförändrat utseende, lätt högersidig hydronefros och hydrouretär som tidigare vilket följdes ner till diffust avgränsbara expansiviteter i lilla bäckenet tillsynes utgående från gynsfären. Lesionen motsvarande platsen för höger ovarium mäter drygt 4 cm som tidigare. Motsvarande platsen för vänster ovarium en långsträckt cystisk/solid expansivitet med tillsynes oförändrad storlek där den solida komponenten mäter drygt 3 cm. Inga förstorade lymfkörtlar. Måttliga mängder ascites som tidigare.

Skelett: Generell metastasering som tidigare med intryck av ställvis ökad skleros i några metastaser.
Sammanfattning: Status är väsentligen oförändrad. / Dr Thimansson, Erik

2017-01-10
Thorax: Inga lungmetastaser. Smärre oförändrade basala stråk bilateralt. Dorsalt medialt på höger sida fanns en 1 cm djup lågattenueradne pleural förändring, troligen avkapslad vätska. Denna har vid dagens undersökning minskat till 0,5 cm i djup. Inga förstorade körtlar i mediastinum eller axiller.

Buk: Lesionen i segment 4 invid ligamentet är sämre avgränsad än vid föregående undersökning men torde ha väsentligen samma storlek, ca 16 mm. Lesionen på gränsen mellan segment 4 och 5 är istället skarpare avgränsad och mäter 20 x 30 mm i diameter. Vid närmast föregående undersökning 20160913 var avgränsningen diffus och svårmätt men vid tidigare undersökning 20160524 respektive 20160322 var lesionen tydligare avgränsad och då något större, ca 28 x 32 mm. Oförändrade cystor.
Ascites som omfördelats med något mindre kring levern men något mer i lilla bäckenet.
Förändringarna på ovarienrnas plats är svårvärderade. Mätningen vid närmast föregående undersökning överskattade nog storleken på den högersidiga förändringen då den låg dikt an mot den myomatösa uterus. Jämfört med en älder undersökning från 2015 har den ändrat karaktär från att ha varit en stor del cystisk lågattenuernade till något mer högattenuernade men istället minskat i storlekt sedan dess. Den vänstersidiga har möjligen ökan några mm sedan 2015.

Skelett: Multipla sklerotiska metastaser där en i Th11 har ökat något i storlek och täthet. / Mats Kurol

2016-09-20
Hals: Inga förstorade lymfkörtlar i halsregionen eller supraklavikulärt. Farynx och larynx översiktligt ua. Ingen thyreoideaförstoring.

Thorax: Inga lungmetastaser. En hel del stråk framför allt medialt i underloberna som tidigare. Medialt höger strax nedom hilusnivå ses en pleural långsträckt förtjockning mötande ca 1 cm djup vilken har påtaglig låg attenuering, möjligen liten mängd avkapslad vätska. Subpleurala stråk ventralt höger som vid strålfibros. Ingen utflytande pleuralvätska på någondera sida. Ingen perikardutgjutning. Postoperativa förändringar höger mamma av oförändrat utseende. Inga förstorade lymfkörtlar i mediastinum eller axiller.

Buk: Leverstatus värderas oförändrad med en 3 cm stor lesion segment 4/5 och 16 mm lesion segment 4 invid igament samt några upp till 2 cm stora levercystor. Pancreas med gångdilatation i cauda som tidigare. Mjölte, binjurar och höger njure utan nytillkomna förändringar, små njurcystor som tidigare, ingen hydronefros.
Tillkomst av måttliga mängder ascites. Intryck av ökade expansiviteter på platsen för ovarierna, höger sida 56 mm mot tidigare 36 mm och vänster sida 33 mm mot tidigare 26 mm och en annan lesion på vänster sida 17 mm mot tidigare 12 mm.

Skelett: Generaliserad metastasering med översiktlig oförändrad utbredning.
Sammanfattning: Tillkomst av ascites. Misstanke om ovariala metastaser med storleksökning. Pleual förtjockning höger av oklar signifikans. / Dr Thimansson, Erik

2016-06-01
Thorax: En lindrig centrilobulärt emfysem som tidigare. De vid föregående undersökning nytillkomna iinfiltraten paravertebralt har gått i partiell regress. Den då nytillkomna högersidiga pleuralvätskan har gått i regress. Minimala högersidiga strålfibrosförändringar som tidigare. Inget nytillkommet eller metastasmisstänkt. Ingen axillär, mediastinal eller hilär lymfadenopati. Ingen pleuralvätska. Ingen perikardvätska.

Buk: En oförändrad levercysta lateralt i vänster lob. Multipla små runda lågattenuerande lesioner i levern för små för att utvärderas med denna metod, med detta förbehåll med utseende av levercystor. De två större lesionerna, en centralt i levern och en vid ligamentum falciforme är mer lågattenuerande och bättre avgränsade idag. Den centrala lesionen mäter 28 mm mot tidigare ca 30 mm, den vid ligamentum falciforme 18 mm, tidigare 18 mm. Inget nytillkommet. Ingen gallstas.
Mjälten, pancreas med en atrofi av svansen och vidgning av gången fram till corpus utan klar genes, binjurarna och höger njure har ett oförändrat och ordinärt utseende med en enkel högersidig njurcysta.
Ingen mesenteriell, retroperitoneal eller inguinal lumfadenopati. Den fri vätksan har gått i regress. En ventral peritoneal knuta mäter 10 mm, tidigare 13 mm. Partiell regress av den peritoneala karcinomatosen. Väsentligen oförändrat utseende av inre genitala med en expansivitet på ca 2,5 cm invid höger ovarium. Urinblåsan är översiktligt ua.

Skelett: Skelettmetastaserna bedömes väsentligen oförändrade.
Sammanfattning: Regress av högersidig pleuravätska och ascites. Partiell regress av paravertebbrala infiltrat. Två lesioner i levern är något mer lågattenuerande och bättre avgränsade och den ena antytt mindre. Partiell regress av peritoneal karcinomatos.
En oförändrad expansivitet i höger ovarium. / Charles James

2016-03-22
Thorax: Lungparenkymet har ett oförändrat utseende med ett lindrigt centrilobulärt emfysem. Inget metastasmisstänkt. Nytillkommet är smärre parenkymförtätningar paraventebralt i Carina höjd bilateralt med några millimeter fokal högersidig pleuralvätska. Ingen perikardvätska.

Buk: Nytillkommet är fri vätska i buken och progress av peritoneal karcinomatos ventralt i mesenteriet, tydligast i navelhöjd.
Metastasen som växer centralt i levern är oförändrad i storlek. Ett lågattenuerande område invid ligamentum falciforme är antytt mindre. Levercystor som tidigare. Ingen gallstas. Patienten förefaller cholecystektomerad.

Mjälte, binjurar och höger njure är oförändrade. Inget metastasmisstänkt. Även oförändrat utseende av pancreas med en partiell atrosfi av svansen och vidgning av gången som har en diameter på 5 mm fram till centrala corpus utan påvisad orsak. Ingen expansivitet i caput. Vänster njure kan ej identifieras. Ingen mesenteriell, retroperitoneal eller inguinal lumfadenopati. Inga dilaterade tarmslyngor. Vad som bedöms som en 2,5 cm stor expansivitet i höger ovarium (äggstock) är nytillkommet. Urinblåsan översiktigt ua.

Skelett: Ingen säker förändring av skelettmetastaser.
Sammanfattning: Ingen uppenbar metastasering till thorax. Väsentligen oförändrat status i levern. Progress av peritoneal karcinomatos med nytillkommen fri vätska i buken. Nytillkommen expansivitet i höger ovarium där metastasering kan föreligga. / Charles James

2016-01-08
Tidigare beskrivna metastaser i kötpelaren är väsentligen oförändrade. Inga nytillkomna förändringar. Oförändrat ses även degenerativa förändringar ffa i nivåerna C5-C7 samt L2-L3. C5-C6: Högersidigt paraforaminalt diskbråck, max 2-3 mm stor. Möjligen finns även högersidig foraminal trängsel. C6-C7: sänkt och generellt buktande disk. Ingen rot- eller medualpåverkan. L2-L3: kraftigt sänkt och generellt utbuktande disk. Ingen rotpåverkan. / Therese Dahlman

2015-12-15
Thorax: Oförändrat inget metastasmisstänkt i lungparenkymet. Inga patologiska körtlar.

Buk: Den centrala metastasen i levern visar marginell storleksminskning jämfört med 151103 med
39 x 39 mm jämfört med 40 x 42 mm och 40 x 45 mm vid undersökning i juli 2015. Således lätt storleksregress. Som tidigare multipla små cystiska förändringar i levern. Inget nytillkommet. Vid eftergranskning av gamla undersökningar från 2012 finns en nytillkommen diffus ökad stråkighet i omentet ventralt i buken som även anades vid föregående undersökning och inger misstanke om peritoneal (bukhinna) spridning. Oförändrad status av skelettmetastaser. / Udo Auner

2015-11-03
Bröst/Buk: Thorax: Inga metastasmisstänkta lungparenkymförändringar. Det finns lätta emfysemförändringar i bägge ovanloberna. Inga körtelförstoringar i thorax (bröst). Inga pleurala utgjutningar. Inget nytillkommet.

Buk: Den centrala förändringen med metastasutseende har väsentligen oförändrad storlek jämfört med undersökningen i juli 2015. Den mäter drygt 4 cm i diameter. Även i övrigt är status oförändrat med flera hypodensiteter i levern, varav flera har utseende av cystor och flera är för små för att säkert karaktärisera men någon tillväxt har inte skett. Inga nytillkomna förändringar. Inga metastasmisstänkta förändringar för övrigt intraabdomiellet. Inga förstorade lymfkörtlar.

Skelett: Det finns mindre sklerotiska förändringar inom både bröst- och ländkotor samt sacrum med oförändrat utseende./ Marianne Stenson

2015-08-13
MR hals-bröst-ländrygg, bäcken: Tecken till skelettmetastaser i bakre delen av C7, bakre delen av Th1, Th2, Th5, Th6, Th7 där det också finns misstänkt utbredning till vänster i spinalkanalen inklusive i mellanliggande intervertebralforamina. Misstänkta metastaser även i Th11, och Th12 samt i L5 och S1 och S2 åt höger. I bäckenet finns dessutom metastasförändringar i såväl höger som vänster os ilium./ Per Hammar

Bröst/Buk: Inga metastasmisstänkta förändringar i lungorna. Inga lymfkörtelförstoringar. I några av bröstkotorna ses sklerotiska förändringar av metastasutseende. / Mats Bodlund

2015-07-30
Skelett: Ökat isotopupptag dorsalt till höger i sakrum, i anslutning till SI-leden. PÅ denna plats ses vid DT en destruktion. Det ses även spridda små skerotiska metastaser i bäckenet som är nytillkomna jämfört med januari 2012. På skelettskintografi ses ett ökat upptag i vänster höftled och på DT ses en ökad skleros i området. Ukat upptag dorsalt i TH12 samt dorsalt i TH7. En mindre sklerotisk metastas dorsalt i kotkroppen TH12. Ökad skleros i kotkroppen Th7. Baktill i kotkroppen Th4 ses ytterligare en liten sklerotisk metastas. Liten sklerotisk metastas även i kota L5. Sammanfattningsvis ses nytillkomna multipla små sklerotiska skelettmetastaser i bröstryggen, ländryggen, korsryggen samt i bäckenet. Till höger i korsryggen ses även en begynnande destruktion. / Mattias Sundqvist

Buk: Lågekogen knappt 5 cm stor förändring centralt i levern. Cysta i vänster leverlob. Dessa båda förändringar måste misstänkas utgöras av metastaser. Levern i övrigt är kraftigt steatotisk (fettansamling) utom ett bandformat stråk horisontellt tvärs över höger leverlob till spetsen. Detta stråk bedöms vara av en mer bevarat parenkyn (funktionell vävnad) än i övrigt. Sammanfattning: Leverförändringar varav minst en metastasmisstänkt. / Leif Carlgren

2015-07-29
Ultraljud av Lever visar 2 cm stor cysta i vänster leverlob. I höger leverlob ses ett oregelbundet lågekogent ca 4,5 x 4 cm stort område. Ytterligare ett bandformat lågtekogent område ses i höger leverlob. Oklar genes./ Assil Kareem

2015-07-28
Skelett: Jämfört med 2012 har det tillkommit en 2 cm stor uppklarning eller misstänkt destruktion i höger sida av sacrum. Också nytillkomna små sklerotiska metastasliknande förändringar i sacrum samt en knappt centimeter stor sklerotisk metastasmisstänkt förändring i kotkroppen Th12. 

Bröst/Buk: Normal aorta. Inga lungförändringar.
Leversteatos, oregelbunden attenuering i leverparenkymet, en 2-3 cm stor cysta i vänster leverlob.
Diskret inflammatorisk stråk i anslutning till pancreas och mesenterialroten, ospecifik, amylaser?
Ingen fri vätska eller fri gas i buken. Det finns endast höger njure./ Dr Krasun Mateusz2 kommentarer: