söndag 9 juli 2017

Sammanställning om hormoner/ Uppdaterad


Nedanstående information är en sammanställning om hormoner som är hämtade från flera olika källor. Källorna redovisar i slutet av dokumentet.

HORMONER
När vi är 18 dagar gamla embryon skapas folliklarna i våra äggstockar. Folliklar är äggblåsor varifrån äggen senare släpps och äggblåsan omvandlas då till en gulkropp, vars främsta uppgift är att producera östrogen och progesteron. Forskning visar att redan i detta tidigare skede sker en påverkan i den kommande hormonproduktionen, genom att modern utsätts för gifter. Senare i livet börjar många tjejer att använda p-piller eller andra hormonpreparat för att förhindra graviditet och dessa gör att framförallt progesteronnivåerna sjunker.
 
I den naturliga menscykeln är nivån av östrogen högst de första två veckorna för att sedan sjunkna vid ägglossning, då progesteronet ökar. I samband med ägglossningen produceras även hormonet testosteron i högre mängd, vilket har som funktion att öka sexlusten för reproduktion men testosteronet har även en mängd andra viktiga funktioner.  När östrogen, progesteron och testosteron gör sitt jobb fungerar de bra tillsammans. Hur mycket eller lite av varje hormon som frisläpps bygger på ett komplicerat system mellan hjärnan, äggstockar och binjurar. Vad som är avgörande här är rollen av progesteronet, som ”motverkar” östrogenet. Östrogenet stimulerar vävnadstillväxt medan progesteronet signalerar kroppen att stanna av tillväxten.
 
Progesteron är en byggsten för många andra viktiga hormoner. Kortisol, testosteron och östrogen är alla gjorda av progesteron i en process som börjar med kolesterol. Dessa hormoner är närvarande i våra kroppar i olika mängd men bara progesteronet omvandlas lätt till sitt systerhormon om det behövs. Alla kvinnor behöver normala nivåer av progesteron för att stimulera ny bentillväxt (och avvärja osteoporos, dvs benskörhet), omvandla fett till energi, metabolisera glukos och utföra många andra vitala cellfunktioner. Hormoner som östrogen, testosteron, adrenalin och insulin är extremt viktiga kemiska budbärare som påverkar många aspekter av hälsan. Hormoner utsöndras av olika körtlar och organ, inklusive sköldkörteln, binjurar, hypofys, äggstockar, testiklar och bukspottkörtel. Hela det endokrina systemet fungerar tillsammans för att kontrollera nivåer av hormoner som cirkulerar i hela kroppen och om en eller flera är i obalans, om ens bara något, kan det orsaka utbredda, stora hälsoproblem.
 
Östrogen är inte bara ett hormon, utan är ett samlingsnamn för flera hormoner med liknande kemisk uppbyggnad, så kallade östrogener. De viktigaste östrogenerna hos människan är Östron (ca 10 %), Östradiol (ca 10%) och Östriol (ca 80%). Förhållandet mellan de olika östrogenerna förändras under cykeln. Progesteron har ett specifikt utseende.

I åratal har bröstcancerforskare känt till att kvinnor vars bröstcancer innehåller både östrogenreceptorer och progesteronreceptorer (kallas ER-positiva och PR-positiva) har bättre behandlingsresultat än kvinnor vars tumörer inte har dessa receptorer. Vad forskarna inte har kunnat förstå är varför så är fallet. För att ta reda på varför studerade forskare vid Cancer research UK och University of Adeliaide i Australien samspelet mellan östrogen- och progesteronreceptorer i bröstcancerceller. De publicerade sina upptäckter i 16 juli 2015-numret av den vetenskapliga tidskriften Nature.
Vad är östrogen- och progesteronreceptorer och vad gör de? Östrogen- och progesteronreceptorer är proteiner som finns inom många av cellerna i våra kroppar, inklusive cellerna i brösten. De är den mekanism som gör att östrogen och progesteron ändrar beteende i våra celler. I den processen, ändras funktionen i många vävnader och organ i våra kroppar. Östrogenreceptorer kan endast interagera med östrogenmolekyler, medan progesteronreceptorer endast kan interagera med progesteronmolekyler.
 
När en östrogen- eller progesteronmolekyl kommer i kontakt med sin respektive receptor, binds molekylen till receptorn och aktiverar den. När detta händer går receptorn in i cellens kärna och fäster sig på vissa ställen på kromosomerna som innehåller hela cellens genetiska kodning. När receptorn gör detta, sätts de specifika generna antingen ”på” eller ”av” och detta styr beteendet hos cellen. Så i egentlig mening omprogrammeras ständigt östrogen- och progesteronreceptorerna i våra celler genom att vrida utvalda gener ”på” och ”av”. Dock kan dessa receptorer bara göra sitt arbete om kroppen ger dem östrogen och progesteron för att aktivera dem.

I åratal har forskare känt till att när östrogenreceptorerna aktiveras av de flesta former av östrogen, aktiveras gener inom cancerceller som programmerar dessa celler att föröka sig snabbt och hålla sig vid liv, snarare än att dö som vanliga, friska celler gör. Detta innebär att de flesta former av östrogen- i synnerhet östradiol och dess metaboliter – är potenta bränslen för bröstcancer. Det är därför onkologer försöker så hårt att minska östrogennivåerna i cancerpatienter med droger som Tamoxifen, Femar och Arimidex.

Medan forskarna vet hur östrogenreceptorerna ökar tillväxten av cancerceller, vet de mycket mindre om vad progesteronreceptorer gör i dessa samma celler. Denna brist på kunskap är vad den senaste forskningsstudien var utformad för att korrigera. I studien tog forskarna bröstcancerceller som var ER- och PR- positiva och utsatte dem för tillräckligt mycket östrogen och progesteron för att aktivera både östrogen- och progesteronreceptorerna. De använde sedan ny banbrytande teknik för att undersöka vad receptorerna gjorde inom cancercellerna. Vad de fann var att när de aktiverades av progesteron, fäste sig progesteronreceptorerna till östrogenreceptorerna. När detta hände, stoppade östrogenreceptorerna ”slå på” gener som främjar tillväxt av cancerceller. Istället startade de gener som främjar cancercellers död, apoptos, och framväxten av friska, normala celler.

Studier på möss har visat att tumörer på möss som fått bara östrogen växte medan tumörerna på de möss som fått både östrogen och progesteron minskade. Det bör noteras att några av de möss vars tumörer minskade även fått östrogenhämmaren Tamoxifen. De möss som fått både Tamoxifen och progesteron hade störst minskning av tumörerna. Detta ledde till att forskargruppen gav läkare rådet att kombinera progesteron med östrogenhämmare i sina patienters behandlingsplaner men Dr John R Lee och Dr Zava påpekar att de även har allvarliga biverkningar som bör spela en stor roll i alla beslut om dess användning.

Sammantaget har experimentet som forskargruppen utfört lett till en kraftfull slutsats. När de aktiveras av progesteron, binds progesteronreceptorerna till östrogenreceptorerna och ”omprogrammerar” dessa, omvandlar dem från agenter som sätter igång cancerfrämjande gener till de som sätter igång gener som fördröjer eller till och med får tillväxten av cancerceller att vända. Forskarna påpekar också att deras slutsats gäller naturligt bioidentiskt progesteron. De observerade med rätta att många gestagener – syntetiska och molekylärt förändrade former av progesteron som finns i läkemedel, tydligt har visat sig öka snarare än minska riskerna för bröstcancer.

Dessa resultat är goda nyheter för kvinnor som diagnosticeras med ER/PR-positiv bröstcancer. Om kvinnorna rättar till progesteronnivåerna kan de dramatiskt förbättra sina behandlingsresultat.

DR John R Lee och DR Zava kom fram till samma slutsatser i sina studier för tretton år sedan. År 2002 granskade de all tillgänglig forskning om bröstcancer i sin banbrytande bok ”Vad kan din läkare inte berätta för dig om bröstcancer”, och kom fram till följande slutsatser:
Kvinnor med progesteronnivåer som är låga i förhållande till östrogennivåer är mer benägna att få bröstcancer och har sämre behandlingsresultat. De kom fram till att östrogendominans orsakar östrogenreceptorer att aktivera gener som Bcl-2 som är kända för att främja den snabba tillväxten av cancerceller. När progesteron höjs till sunda nivåer i förhållande till östrogen, slår de på gener som p53, som kan förhindra att bröstcancer uppstår och minska storleken på befintliga tumörer genom att de främjar apoptos. Apoptos för det möjligt för kroppen att eliminera många cancerceller innan de utvecklas till tumörer. Eftersom progesteron främjar en sund tillväxt och död av celler, gör hormonet två saker: För det första kan det hindra friska celler i bröstvävnaden från att mutera till tumörer. För det andra kan det begränsa tillväxten av befintliga tumörer eller till och med minska dem i storlek.

Den största orsaken till cancer har att göra med celldelning. Cellerna delar sig för snabbt. Varje cell är programmerad för när den ska dö, sk apoptos. Cellerna dör, löses upp, forslas bort och ger plats för nya, friska celler. Cancerceller har dock inte denna funktion utan fortsätter att leva och dela sig. Det finns två viktiga gener i sammanhanget. Genen Bcl-2 stimulerar celldelning och försenar apoptos, den programmerade celldöden. Den gör också att cellerna utvecklas för snabbt och inte hinner mogna till de celler de är menade att bli. I omogna celler bildas det också lättare cancer. Genen p53 hämmar celldelningen och påskyndar apoptos. Om genen Bcl-2 är den dominanta ökar cancerrisken och om genen p 53 är den dominanta minskar cancerrisken. Östrogen ökar effekten av genen Blc-2  och minskar effekten av genen p53. Progesteron minskar effekten av genen Bcl-2 och ökar effekten av genen p53. Östron och Östradiol kan orsaka cancer medan Östradiol inte ger cancer. I levern omvandlas östrogener med hjälp av enzymsystemet p450. Detta system blockeras av vissa läkemedel, exempelvis antidepressiva mediciner.
 
Västerländska kvinnor i den industrialiserade delen av världen har för mycket östrogener. Samtidigt börjar progesteronnivåerna sjunka redan vid 35 års ålder. 50 procent av kvinnor över 35 år har för lite progesteron. Vi får bröstcancer för att vi är östrogendominanta. Vi är östrogendominanta för att våra kroppar inte tillverkar tillräckligt med progesteron. Vi tillverkar inte tillräckligt med progesteron på grund av att våra folliklar är skadade. Våra folliklar skadades när vi var 18 dagar gamla embryon när våra mammor utsattes för kemiska gifter. Samtidigt som våra kroppar inte tillverkar tillräckliga mängder progesteron utsätts vi för tre till fyra gånger gå mycket östrogen som vi borde. Vi har alldeles för mycket östrogen i förhållande till progesteron och då är det lättare att utveckla till exempel bröstcancer.
 
Män får problem av samma orsak som kvinnor. Den manliga versionen av kvinnans livmoder är prostatan. Prostatan är lika känslig för östrogener som kvinnans livmoder är. Även hos män är det främst östradiol som orsakar cancer. Testosteron hindrar östradiol från att orsaka cancer. Testosteron omvandlas till dihydrotestosteron genom enzymet 5-alpha reductase. Det är hormonet dihydrotestosteron som gör att män får prostatacancer. Progesteron hindrar testosteron från att omvandlas till dihydrotestosteron, genom att hindra enzymet 5-alpha reductase från att verka. Män från 50 år rekommenderas att ta progesteron. En bra zinknivå är viktig, liksom en god progesteronnivå och begränsat intag av östrogenbehandlat kött. Detta sammantaget gör att mäns testosteron inte omvandlas till dihydrotestosteron som ökar risken för att män får prostatacancer.
 
Vid klimakteriet lägger äggstockarna ner sin produktion av östrogen. Produktionen tar fettvävnad och binjurar hand om och man har ca 50 procent egen östrogenproduktion kvar, beroende på hur mycket eller lite fett man har på kroppen. Kvinnans egen progesteronproduktion däremot börjar sjunka när hon får oregelbunden ägglossning och utan ägglossning har man ingen progesteronproduktion alls. (Observera att man kan ha mens utan ägglossning). Lite progesteron tillverkas i andra delar av kroppen, t ex i binjurarna men det progesteronet används för binjurarnas egna behov av progesteron.

Progesteron bör finnas i nivå 300-500 gånger mer än nivåerna av östrogen. När vi har för höga nivåer av östrogen i förhållande till progesteron har vi en östrogendominans och det är en av orsakerna till att människor i den industrialiserade delen av världen har hälsoproblem.
 
Riskfaktorer och orsaker till hormonell obalans
Hormonell obalans är flera sjukdomar, vilket betyder att de är orsakade av en kombination av faktorer såsom kost, sjukdomshistoria, genetik, stressnivåer och exponering för toxiner i miljön. Några av de största bidragsgivarna till hormonell obalans är:

v  Konventionell hormonersättningsterapi, överdrivet användande av hormoner och användandet av syntetiska progestiner i stället för naturligt progesteron.

v  Förklimakteriet, tidig dysfunktion av folliklarna vilket resulterar i att man inte får ägglossning, eller får ägglossning som inte ger så mycket progesteron och får pga detta brist på progeteron långt före det verkliga klimakteriet.

v  Födoämnesallergier och tarmproblem. Ett expanderande fält av ny forskning visar att maghälsan spelar en betydande roll i hormonförordningen. Om du har läckande tarmsyndrom eller brist på nyttiga probiotiska bakterier i tarmväggen, är du mer mottaglig för hormonella problem, bland annat diabetes och fetma. Det beror på att inflammationen oftast härstammar från tarmen och sedan påverkar nästan varje aspekt av din hälsa.

v  P-piller som innehåller för mycket östrogen som förändrar den egna hormonproduktionen.

v  Hysterektomi, dvs borttagning av livmodern, som kan förorsaka påföljande dysfunktion eller förtvining av äggstockarna.

v  Övervikt: fettceller har en funktion som omvandlar testosteron till östrogen. Ju mer kroppsfett, desto mer tippar balansen mot östrogen från testosteron i kroppen. Det innebär inte nödvändigtvis att testosteronnivåerna är låga hos överviktiga kvinnor. Tvärtom, testosteronnivåerna tenderar att vara hög hos överviktiga kvinnor. Detta är inte alltid fallet men är ganska vanligt. Det beror på att testosteronproduktionen stimuleras av insulin och många överviktiga kvinnor har en viss grad av insulinresistens. Kvinnor som är predisponerade för insulinkänslighet har ofta en ökning i både testosteron- och östrogennivåer. Progesteronet får ingen höjning av viktökning men progesteronet förblir således oförmögen att uppväga östrogenökningen som är associerad med högre procentsats fett  hos överviktiga kvinnor.

v  Överbelastad lever: Levern rensar kroppen från gamla hormoner, särskilt östrogen. Om levern är överbelastad med en hyperkaloridiet med höga volymer av socker, med höga volymer av alkohol eller md höga volymer av bearbetning av kemikalier, blir dess förmåga att bearbeta allt, trögt. När leverns arbete saktas ner lagras östrogenet och utlöser kaos på det reproduktiva systemet medan det väntar på att levern ska läkas och fånga upp det i blodomloppets reningssystem. Denna effekt är ännu mer uttalad hos män än hos kvinnor och det står i hög grad för utveckling av bröstliknande fettdepåer hos storkonsumenter. Övervikt och att vara stressad kan också bidra till denna process hos män.

v  Stress: Stress orsakar förödelse på alla kroppens system. Kanske mest pressande för kvinnor då det minskar produktionen av progesteron. När en kvinna är stressad, ”stjäl” hennes binjurar en föregångare till progesteron och använder den istället till att producera kortisol, stresshormonet. Denna process kallas ”pregnenolon stöld”. Höga volymer av stress kan rycka undan mattan för progesteronproduktionen vilket snabbt kan tippa över hormonbalansen till fördel för östrogenet.

v  Förbrukning av fyto- och xenoöstrogen: Soja, lin, baljväxter och andra naturliga källor till östrogen, påverkar den naturliga östrogenproduktionen. Fytoöstrogener kan öka aromatiseringsprocessen (omvandlingen av testosteron till östrogen) i fettceller som beskrivits ovan. De ökar graden av testosteron och andra hormoner som omvandlas till östrogen. De kan också helt enkelt bara dumpa en laddning östrogen i kroppen, vilket automatiskt tippar balansen. Vid en välfungerande ämnesomsättning bör levern kunna klara av att rensa ut denna överbelastning men ibland är laddningen för hög eller så är levern inte tillräckligt stark, så att detta inte blir möjligt. Fytoöstrogener är från växter. Xenoöstrogner är från kemikalier i miljön, såsom BPA, plast och aluminium. Det är också möjligt att få östrogendominans av P-pilleranvändning. Våra kroppar är inte konstruerade för exponering för de många hormonstörande ämnen i vår miljö, bland dem familjen kemikalier som kallas xenoöstrogener. Många av dessa är bevisat cancerframkallande ämnen. De är också kända för sin förmåga att skada immunsystemet och avbryta hormonbalansen. Våra celler kan inte alltid skilja fullt ut mellan vår egen östrogen och xenoöstrogener. Varje cell har östrogenreceptorer som känner igen östrogenmolekylen, oavsett vart den kommer ifrån. Bekämpningsmedel är kanske den största källan till xenoöstrogener. De flesta är bioaccumulerande, vilket innebär att de lagras i fettceller hos fisk, fjäderfä och andra matkällor i ökande koncentration tills de når toppen av näringskedjan, där du och jag konsumerar dem. De är mycket östrogena och vissa experter uppskattar att den genomsnittliga amerikanen intar över ett pund av bekämpningsmedel per år. (ca 450g) En andra viktig källa av xenoöstrogener är många tillväxthormoner för boskap och fjäderfä. När vi konsumerar dessa djur eller deras mjölk äter vi östrogen. Organochlorides som dioxin, PCB, PVC, och vissa mjukgörare är bara några av de många konstgjorda kemikalier som fungerar som östrogen i våra kroppar. Många andra har effekten av att avbryta vår normala endokrina funktion, därav termen hormonstörande.

v  Låg fiberdiet: Östrogen processas av levern men det processas också av tarmfloran och utsöndras genom matsmältningen. Det är visat många gånger att låg fiberdiet är förknippad med östrogendominans. Det finns många faktorer som kan påverka här, men grundtanken är att östrogen kan återupptas genom tarmväggarna. Med dålig tarmflora och med långsam tarmrörlighet kan östrogen sitta kvar länge i tarmen och återabsorberas in i blodomloppet. Om du är förstoppad, kan detta utgöra ett problem.
 
Symtom som kan vara orsakade av eller bli värre av östrogendominans:
v  Påskyndad åldringsprocess
v  Infertilitet och oregelbundna perioder
v  Ångest och depression
v  ömhet i brösten
v  fibrocystiska bröst (godartade knölar)
v  cyklisk huvudvärk eller migrän
v  magproblem
v  hjärtklappning
v  ”suddigt” tänkande
v  Matcravings
v  Ödem
v  viktökning och viktminskning som är oförklarliga
v  trötthet och sömnlöshet
v  låg libido
v  förändrad aptit
v  matsmältningsproblem
v  håravfall
v  lågt blodsocker
v  irritation
v  försämrad sköldkörtelfunktion
v  livmodermyom
v  autoimmuna problem
v  gallstensproblematik
v  ökad risk för blodpropp och stroke
v  missfall
v  minnesförlust
v  osteoporos (benförlust i förklimakteriet)
v  livmodercancer
 
Sätt att balansera hormoner naturligt:
v  Ät nyttiga fetter (inklusive kokosolja och avokado)
Kroppen behöver olika typer av fetter för att skapa hormoner, inklusive mättat fett och kolesterol. Dessa essentiella fetter är inte bara grundläggande byggstenar för hormonproduktionen, de sänker inflammationer, ökar ämnesomsättningen och främjar viktminskning. Källor till antiinflammatoriska hälsosamma fetter inkluderar kokosolja som är naturlig antibakteriella och har fettförbrännande egenskaper. Avokadons fördelar inkluderar förbättrad hjärthälsa, sänker inflammation, kontrollerar aptiten och bidrar till ditt dagliga intag av fibrer och  näringsämnen. Lax är en av de bästa källorna till omega3 fettsyror, som är kända för att minska inflammation och hjälpa till med kognitiva funktioner.

v  Adaptogena örter: adaptogena örter är en unik klass av helande växter som främjar hormonbalansen och skyddar kroppen från en mängd olika sjukdomar, däribland de som orsakas av överskott av stress. Förutom att öka immunförsvaret och bekämpa stress, har forskning visat att adaptogena växter såsom ashwagandha, läkemedelsvamp, rhodiola och helig basilika kan:

-          Förbättra sköldkörtelfunktionen
-          Skänka kolesterolet naturligt
-          Minska ångest och depression
-          Stabilisera blodsocker och insulinnivåer
-          Stödjer binjurarna
 
v  Balansera intaget av omega3 och omega6 fetter: användandet av raffinerade vegetabiliska oljor och intag av omega6 fettsyror har sedan tidigt 1900-tal skjutit i höjden. Eftersom människan inte också ökade sitt intag av omega3 har resultatet blivit en drastisk höjning av omega6- nivåer. Detta orsakar inflammatoriska processer som orsakar kroniska sjukdomar. Omega3 fettsyror är en stor del av hjärnan- cellmembranen och är viktiga för cell-till cellkommunikationen i hjärnan. Forskning visar att omega3 hjälper till att skydda hippocampus neutonala förluster och minskar proinflammation. Höga halter av omega6 finns i solros, majs, bomullsfrö, raps, soja och jordnötter. Omega3 finns i vild fisk, linfrön, chiafrön, valnötter och gräsbetande animalier. Det finns en typ av omega6fett som heter GLA (gamma-linolensyra) som tillägg i form av jättenattljusolja eller gurkörtsolja och det finns även i hampafrön. Studier visar att GLA kan stödja friska progesteronnivåer.

v  Förbättra tarmområdet och läka läckande tarmsyndrom: läckande tarm är ett tillstånd som inte bara påverkar mag- och tarmkanalen utan orsakar också hormonproblem. Magproblem har visat utlösa autoimmuna reaktioner, inklusive artrit och sköldkörtelsjukdomar. När osmälta matpartiklar som exempelvis gluten, läcker ut i blodet genom tarmen orsakar denna inflammation som påverkar hela kroppen. Särskilt körtlar som sköldkörteln är mycket känslig för förhöjd inflammation. De flesta människor med läckande tarm har brist på probiotika i tarmarna. Probiotika är hälsosamma bakterier som faktiskt kan förbättra produktionen och reglering av viktiga hormoner som insulin, ghrelin och leptin. De livsmedel som mest kan orsaka skador i matsmältningssystemet är bearbetade livsmedel, gluten, hydrerade oljor och tillsatt socker. De livsmedel som bäst stöder läkning av läckande tarm är benbuljong, kefir, fermenterade grönsaker och fiberrika livsmedel som grönsaker och frögroddar. Kosttillskott som matsmältningsenzymer och probiotika kan dessutom stödja reparation av matsmältningen som i sin tur kan balansera dina hormoner.

v  Eliminera giftiga köks- skönhets- och kroppsprodukter: Undvik konventionella kroppsvårdsprodukter som görs med potentiellt skadliga kemikalier som DEA, parabener, propylenglykol och natriumlaurylsulfat. Ett bättre alternativ är att använda naturliga produkter med ingredienser som eteriska oljor, kokosnötsolja, sheasmör och ricinolja. En annan sak att tänka på är användning av plastflaskor, aluminiumburkar och behållare. De är bäst att ersätta dessa med glas och rostfritt stål på grund av de toxiska effekterna av BPA. En annan klok försiktighetsåtgärd är att byta från teflonstekpannor till rostfritt stål, keramik eller gjutjärn, som kan göra stor skillnad av mängden kemikalier som har sin väg i den mat du lagar.

v  Träning: särskilt intervallträning. En av de bästa aktiviteter du kan göra är högintensiv intervallträning. Motion är i allmänhet bra för att balansera hormonerna eftersom det minskar inflammation, kan hjälpa dig att hålla en hälsosam vikt, sänker stress, hjälper till att reglera aptiten och är ett hjälpmedel för att få bättre sömn. Oavsett om vi pratar om endorfiner, testosteron, tillväxthormon eller insulin, hjälper högintensiv intervallträning kroppen att reglera produktionen och användning av dessa hormoner. Motion kan också förbättra ditt immunförsvar, tillåta dina celler att ta upp mer glukos (som sänker insulin), skydda dig från depression och hålla dig piggare utan behov av koffein.

v  Minska stress och få mer sömn: Din kropp behöver 7-8 timmars sömn varje natt. Brist på sömn eller störd dygnsrytm kan vara en av de värsta vanorna som bidrar till hormonell obalans, eftersom dina hormoner fungerar som ett schema. Exempelvis kortisol, primärt stresshormon, regleras vid midnatt. Människor som går till sängs sent får därför aldrig verkligen en paus från deras sympatiska flykt/kamp stressreaktioner. Brist på sömn, långvarig användning av kortikosteroider och kronisk stress är tre av de största bidragsgivarna till höga kortisolnivåer. En rapport som publicerades i den indiska Journal of Endocrinology and metabolism uppgav att ”stress kan leda till förändringar av många hormoner inklusive glukokortikodier, katekolaminer, tillväxthormon och prolaktin”. Sömn hjälper till att hålla stresshormoner balanserade, bygger energi och tillåter kroppen att återhämta sig ordentligt. Överdriven stress och dålig sömn är sammanlänkade med högre nivåer av morgonkortisol, minskad immunitet, problem med prestanda och en högre känslighet för ångest, viktökning och depression. För att maximera hormonets funktion, är det idealiskt att gå och lägga sig kl 22 och få en så regelbunden sömnrytm som möjligt.

v  Titta på ditt koffein- och alkoholintag: koffein i måttliga mängder kan vara okej för vissa människor, men att dricka för mycket koffein är nästan lika illa som att inte få tillräckligt med sömn. Koffein, som kan finnas kvar i ditt system i upp till sex timmar, är kemikalier som påverkar det centrala nervsystemet och höjer din puls, ökar vakenhet och förändrar din hjärna att producera hormoner. Även om koffeinöverdoser är sällsynta, är koffein kapabelt att höja kortisolnivåerna om de stör din normala sömncykel. Det kan också påverka andra stresshormoner, såsom adrenalinproduktionen. Koffein är beroendeframkallande i sin natur, ökar nervositet och ångest hos många människor och är kopplad med sömnlöshet. Om du behöver lite uppsving under dagen, så försök att inte dricka mer än två koppar koffein. Idealiskt är att dricka grönt te som är mycket lägre i koffein. Dartmouth Medical school rapporterar att ”koffein har visat sig öka insulinnivåerna, minska insulinkänsligheten och öka nivåerna av kortisol. Epidemiologiska studier har dock visat att långvarig konsumtion av drycker som innehåller koffein som kaffe och grönt te är associerat med minskad risk för typ 2 diabetes.

Det är också viktigt att titta på ditt alkoholintag, eftersom höga halter av alkohol (över två till tre drinkar dagligen) negativt påverkar leverfunktionen. Kronisk alkoholkonsumtion kan bidra till östrogendominans och har visat sig störa bukspottkörtelns funktion, öka risken för leversjukdomar, lägre testosteron och bidra till ångest och undernäring. Levern är mycket viktig för hormonbalansen och har över 500 olika funktioner i kroppen. Det är naturligtvis oerhört viktigt att sluta röka också. Studier har visat att rökning stör normala immunologiska och reproduktiva processer. Jämfört med icke-rökare har måttligt till storrökare onormala nivåer steroidmataboliter och reproduktiva hormoner kan vara upp till 35 % högre än vanligt.

v  Komplettera med vitamin D3: enligt en artikel från American Journal of clinical nutrition är vitamin D3:s roll att främja hälsa mer djupgående är tidigare misstänkt. Forskarna fann att D-vitamin inverkar på följande sätt: Det påverkar det adaptiva immunsystemet, det medfödda immunsystemet, insulinutsöndringen av pankreas B-cellen, multifaktoriell hjärtfunktion och blodtrycksreglering, och hjärnans och fosterutveckling. D-vitamin fungerar nästan som ett hormon i kroppen och har viktiga konsekvenser för att hålla inflammationsnivåerna låga. Det är därför människor som lever i mörka områden ofta lider av säsongsbunden depression och andra hälsoproblem. Solsken är verkligen det bästa sättet att optimera D-vitaminnivåer eftersom din nakna hud faktiskt gör D—vitamin på egen hand när den utsätts för även små mängder solljus. De flesta människor bör komplettera med omkring 2000 IE till 5000 IE dagligen av vitamin D3 om de bor i mörka områden, under vintern, och på dagar då de inte är i solen.

v  Undvik P-piller: I enklaste form är P-piller en typ av hormonbehandling som höjer östrogennivåerna till sådana farliga nivåer att de kan orsaka många komplikationer. Läkaren Ellen Grant har forskat kring användandet av p-piller och kommit fram till följande biverkningar, vid alla doseringar av p-piller och kombinationer av p-piller:

-          Sex gånger större risk för blodproppar
-          Fyra gånger större risk för stroke
-          Fyra gånger större risk för hjärtinfarkt
-          Tre gånger större risk för huvudvärk och dubbel så stor risk för migrän
-          Dubbelt så stor risk för olyckshändelser
-          Dubbelt så stor risk för cancer, speciellt i livmodertappen, bröst och livmodercancer hos kvinnor mellan 25-50 år
-          Ökad risk för äggstockscancer
-          Ökad risk för rökare, speciellt malignt melanom och lungcancer
-          Ökad risk för sköldkörtel- och levercancer
-          Försämrad immunfunktion
-          Reduktion av nivån antioxidanter, speciellt i levern
-          Större risk för födelsedefekter och födelsemärken hos barn som har mammor som har använt p-piller
-          Ökad risk för osteoporos förorsakad av abnormaliteter i benens blodkärl
-          Ökad risk för äggstockscystor, infektioner, urinvägsproblem, bihåleinfektioner, ulcerös colit, Crohns sjukdom, lungsjukdomar, epilepsi, mindre sexlust, infertilitet, tumörer på hypofysen och schizofreni
-          Större risk för att behöva operera bort livmoder och/eller äggstockar
Hon varnar för hormonshots där man tar en spruta exempelvis var tredje månad. P-piller påverkar även näringsnivåerna i kroppen. Kvinnor lider ofta brist på B6, folsyra, B12, karoten, magnesium och mangan. Dessutom stressas levern och nivån av en viktig antioxidant, som skyddar mot vissa gifter, blir lägre. P-piller påverkar även serotoninproduktionen, vilket gör många kvinnor deprimerade.
 
Har man för mycket östrogen i kroppen, försvarar sig kroppen genom att blockera östrogenreceptorerna. När man börjar ta progesteron aktiveras östrogenreceptorerna igen och då kommer östrogenet att aktiveras i kroppen. Kroppen upplever alla dessa östrogendominanssymtom igen. 
 
Bruket av syntetiskt östrogen och progestiner är skadliga. Detta bekräftas och stöds av många studier. Vad kvinnor i klimakteriet och förklimakteriet behöver är naturligt progesteron

Dosering av progesteronkräm
-          Är man fertil tar man en ärtas storlek morgon och kväll de två sista veckorna i menscykeln
-          Har man mens men ingen ägglossning håller man upp med salvan den vecka man har mens. Resten av dagarna tar man en ärtas storlek morgon och kväll
-          Är man i klimakteriet så håller man upp en vecka varje kalendermånad och tar resten av dagarna morgon och kväll en ärtas storlek
-          Män tar en halv ärtas storlek alla dagar utom 2 dagar under en månad
-          Det kan finnas speciell ordination till vissa problem som endometrios eller PMS.
Smörj salvan där huden är tunn och där det finns flest kapillärer. Ansikte, hals, bröst, insidan av handvristerna, knävecken och hålfötterna. Man kan ta runt ögonen ibland om man har torra ögon, i slidan om man har torra slemhinnor. Variera ställena där du smörjer morgon och kväll och från dag till dag. Salvan går att köpa på:www.wellwoman-europe.com
Emeritas Pro-gest finns i olika storlekar. En tub 4oz (ca 100g) kostar beroende på kursen ca 550kr och räcker för en kvinna i klimakteriet i ca 5 månader.


 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar